...

Persondatapolitik

INDLEDNING

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Omnicarservice anvender og beskytter dine persondata, når du handler som kunde hos Omnicarservice eller besøger omnicarservice.dk.

Vi har udarbejdet denne persondatapolitik som led i vores indsats for at opfylde kravene i Persondataforordningen (Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”)) og den danske Databeskyttelseslov (lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Vi opdaterer løbende persondatapolitikken ligesom vi løbende fører kontrol med, at politikken overholdes.

GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsæde.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata eller denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte Omnicarservice via kontaktoplysningerne anført i pkt. 3 nedenfor.

DATAANSVARLIG

Denne persondatapolitik gælder for Omnicarservice Aps (”Omnicarservice”, ”vi”, ”vores” eller ”os”), CVR-nr. 40569820. 

Kontaktoplysninger til Omnicarservice Aps:

Omnicarservice Aps
Valhøj Allé 158
2610 Rødovre

Cvr nr.: 40569820
Telefonnr.: 70707787
E-mail: kontakt@omnicarservice.dk
Website: omnicarservice.dk

BEHANDLINGSFORMÅL OG KATEGORIER AF OPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler dine persondata til de nedenfor anførte formål:

 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Til brug for opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse
 • Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser
 • Anden administration af din relation til Omnicarservice
 • Optimering af vores hjemmeside og andre digitale løsninger
 • Gennemførelse af vores aftale med dig eller foranstaltninger efter din anmodning herom.
 • Opfyldelse af lovkrav, som Omnicarservice er underlagt
 • Indberetning til og besvarelse af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole

 

Derudover bruger vi de oplysninger, vi indsamler om dig, til at levere, vedligeholde og forbedre vores platformen, herunder for eksempel muliggøre betalinger, sende kvitteringer, facilitere ydelser og evt. andre produkter, som du anmoder om (og sende relaterede oplysninger), udvikle nye funktioner, yde kundesupport til dig, udvikle sikkerhedsfunktioner, og sende produktopdateringer samt administrative meddelelser, udføre interne transaktioner for eksempelvis at forebygge svindel med og misbrug af platformen, finde softwarefejl og operationelle problemer og overvåge samt analysere tendenser i aktiviteter og brug. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at muliggøre kommunikation telefonisk eller via e-mail med dig samt sende beskeder til dig, som vi mener kan have din interesse, herunder oplysninger om produkter, tjenesteydelser, reklamekampagner, og nyheder fra Omnicarservice.

Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt, at vi behandler persondata til andre formål, der er uforenelige med de nedenfor anførte formål, vil du blive orienteret herom og hvis det er påkrævet, vil vi bede om dit samtykke forud for den påtænkte behandling af persondata. 

HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI?

Vi indsamler og behandler typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Din bils registeringsnummer
 • Geografisk placering
 • Transaktionsdata
 • Betalingsoplysninger
 • Evt. CVR nummer
 

Persondata, der indsamles automatisk

Vi har en række løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulig løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os, herunder f.eks. ved analyse af ”klikstrømsdata” og cookies er eksempler på dette. Dette gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden og den automatiske tidsbestilling herigennem.

Alle besøg til en digital læsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres: 

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi sikrer, at du får besked, hvis vi indsamler og behandler persondata om dig, som vi modtager fra en tredjepart, medmindre du allerede er bekendt hermed. Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 11.

Oplysninger, du selv afgiver

Vi registrerer de oplysninger, du selv giver os, f.eks. ved besøg på vores website.

Eksempler på persondata, som du selv afgiver, er oftest almindelige persondata og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. 

Vi registrerer til eksempel persondata i forbindelse med: 

 • at du kommunikerer med os via sociale medier, e-mail eller telefon
 • i forbindelse med gennemførelse af din ordre og opfyldelse af vores aftale med dig
 • deltagelse i brugerundersøgelser og events, konkurrencer 

Listen er ikke udtømmende….

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsagligt med hjemmel i Persondataforordningens art 6.1.b, idet behandling er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtigelser mellem os, samt interesseafvejningsreglen i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Hvor det er påkrævet, indhenter vi dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger.

Se i øvrigt pkt. 4 i persondatapolitikken for nærmere beskrivelse af de formål, til hvilke vi behandler dine persondata. 

MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik. 

Vores behandling og opbevaring af persondata finder som udgangspunkt sted inden for EU.

Hvis det er nødvendigt at overføre Personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af Personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrækkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer, at overførslen af Personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at Personoplysninger er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-US Privacy Shield-aftalen eller under anvendelse af anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse (”Model contracts/Standard contractual clauses”)”.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtigelse. Videregivelsen kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. 

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandler, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsning, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtigelse overfor os. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. 

Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

OPBEVARINGS- OG SLETTEPOLITIK

Vi opbevarer kun persondata om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet senest 5 år efter afslutning af kundeforhold, hvorved der menes sidste aktive transaktioner. Persondata kan dog undtagelsesvist blive gemt i en længere periode, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING 

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:  

 • At der behandles persondata
 • Hvad der behandles
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • Tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • Retten til at:
  • Anmode om berigtigelse eller sletning
  • Indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse. 

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtigelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på kontakt@omnicarservice.dk.  Er der registreret forkert data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse data til en anden tjenesteudbyder. 

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. 

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende. 

SAMTYKKE

Vi bruger dit samtykke til følgende:

 • Indkaldelse til service og dækskifte
 • Forbrugerinformation- og kundetilfredshedsundersøgelser.
 • Markedsføring
 • Nyheder og information om særlige kundefordele hos Omnicarservice Aps
 • Telefonisk opfølgning på tilbud

Når du afgiver samtykke til direkte elektronisk markedsføring, behandler vi de data du selv afgiver i forbindelse med afgivelse af dit samtykke, typisk: Navn, mailadresse, registreringsnummer og evt. telefonnummer.

Vær opmærksom på at du minimum skal være fyldt 15 år for at afgive samtykke jf. lovgivningen. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er administration af tilmeldte til nyhedsbrevene, sende servicebeskeder, sms, notifikationer, nyhedsbreve og reklamer på Facebook, Instagram og Google med direkte markedsføring i henhold til afgivet samtykke. Som lovhjemmel benytter vi interesseafvejning jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring fra os, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig direkte nederst i nyhedsbrevet, eller ved at kontakte os på kontakt@omnicarservice.dk. Efter afmelding modtager du ikke længere nyhedsbreve fra os, dog vil dine personoplysninger der er indsamlet i forbindelse med afgivelse af samtykke hertil, først endeligt blive slettet efter 2 år, da vi i denne periode skal kunne dokumentere dit samtykke.

Dine oplysninger bliver ikke solgt til 3. part med henblik på markedsføring af andre virksomheder og deres produkter, men deles med samarbejdspartnere (markedsføringsbureauer, Facebook, Instagram og Google), med henblik på at øge relevansen af nyhedsbrevenes indhold, og lave direkte markedsføring på Google og Facebook og Instagram.

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor vil vi som udgangspunkt bede om dit samtykke skriftligt eller elektronisk. 

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse omkring en behandling af persondata. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og –ret ændres dog ikke nødvendigvis heraf ligesom tilbagekaldelsen af samtykke ikke påvirker lovligheden af vores behandling af persondata til de ovenfor anførte formål, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. 

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 8.

11 COOKIES

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. 

Cookietyper og deres formål

Der er to typer af cookies – midlertidige cookies (”session cookies”) og permanente cookies (”persistent cookies”). Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Omnicarservice hjemmeside. Omnicarservice hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.

Vi anvender cookies til de i anførte formål.  

Cookies på omnicarservice.dk

 • Teknisk funktionalitet. Dette gør at vi kan huske dine præferencer. For eksempel om du har accepteret cookies eller ej.
 • Trafikmåling og besøgsstatistik. Benyttes primært til at forbedre vores hjemmesides indhold og navigationen derpå. Her benyttes egne cookies og cookies i forbindelse med Google Analytics, Hotjar og TrustPilot. De giver alle input til brugen af omnicarservice.dk. Informationer der registreres, er anonyme og de er eksempelvis hvor lang tid dit besøg på vores hjemmeside varer, hvilke sider du ser, om din computer har besøgt siden før, hvilken browser du benytter til det osv.
 • Vi bruger en logstatistik på Omnicarservice.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Omnicarservice.dk
 • Annoncering. Vores annoncering falder i kategorien individuelt, adfærdsbaseret målretning. Vi ønsker kun at vise relevante annoncer for dig. Hertil benytter vi bl.a. Facebook, LinkedIn og Google Ads.
 • Vi benytter 3. parts services fra Google og Youtube. I den forbindelse modtager disse informationer om din browser, ip-adresse og de sider du besøger på omnicarservice.dk. Er du logget ind på din Google-konto under dit besøg på omnicarservice.dk kan disse data kobles med din profil hos Google. Dette ligger uden for Omnicarservice kontrol og er derfor et forhold mellem dig og 3. part.

Når du besøger vores sociale medier, eks. Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler vi de oplysninger du har gjort tilgængelige via indstillinger på sociale medier, dine reaktioner og kommentarer på vores opslag samt delingen heraf. De forskellige udbydere indsamler persondata i form af din adfærd på vores sider på deres platform, og vil kunne sammenstille oplysningerne med din profil, hvormed udbyderen vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng har de enkelte udbydere delt ellerselvstændigt dataansvar, og vi henviser derfor til deres politikker for brug af platformene: Facebooks Datapolitik, Instragrams Datapolitik og deres Cookiepolitik, Linkedins Privatlivspolitik og deres Cookiepolitik, Googles Privatlivspolitik og vilkår

KLAGER

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata. 

Klage sker ved henvendelse til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5.
1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores persondatapolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside. 

Denne persondatapolitik er senest ændret den: 31. januar 2023