Omnicarservice

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for salg og levering af varer (”Varerne”) samt service- og reparationsydelser (”Tjenesteydelserne”) (Varer og Tjenesteydelser benævnes samlet som ”Produkterne”) leveret af Omnicarservice ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, e-mail: kontakt@omnicarservice.dk, tlf. 7070 7787 (”Omnicarservice”).

1.2. Betingelserne gælder for aftaler indgået mellem Omnicarservice og forbrugerkunder (”Kunden” eller ”Kunderne”), der er fyldt 18 år. Ved bestilling af Produkter på Omnicarservices hjemmeside bekræfter Kunden at være forbruger, og at bestilling ikke sker med henblik på videresalg. Ved ønske om at handle med Omnicarservice som erhvervsdrivende bedes Omnicarservices kundeservice kontaktes via kontakt@omnicarservice.dk eller tlf. 7070 7787.

1.3. Omnicarservices levering af Produkterne kan alene finde sted på private adresser, der er placeret min. 20 meter væk fra forureningsfølsomt område (dvs. områder, der faktisk anvendes til eller er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreative formål). Det er Kundens ansvar at tilsikre, at nævnte betingelser er opfyldt.

2. Produkterne

Omnicarservice tilbyder en række Produkter, der bl.a. indbefatter dækskifte, serviceeftersyn og udskiftning af bremser. De af Omnicarservice til enhver tid udbudte Produkter fremgår af Omnicarservices hjemmeside, der er tilgængelig via dette link: www.omnicarservice.dk (”Platformen”).

3. Aftaleindgåelse

3.1. Kundens bestilling af Produkter sker via Platformen eller pr. telefon (tlf. 7070 7787) og er knyttet til det af Kunden oplyste køretøj (”Køretøjet”).

3.2. Når Kunden har afgivet en bestilling pr. telefon, vil Kunden modtage en skriftlig bekræftelse af den indgåede aftale sammen med Betingelserne i pdf-format, hvorved en bindende aftale mellem Omnicarservice og Kunden er indgået (”Aftalen”, jf. også definitionen heraf under punkt 3.4).

3.3. Når Kunden har afgivet en bestilling på Platformen, vil Kunden modtage en automatisk genereret e-mail. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at Omnicarservice har modtaget bestillingen. Der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem Kunden og Omnicarservice, jf. også punkt 3.4.

3.4. Kundens bestilling af Produkter via Platformen er en opfordring til køb. En bindende aftale mellem Omnicarservice og Kunden vedrørende salg og/eller levering af Produkter (”Aftalen”) er således først indgået ved Omnicarservices skriftlige accept af Kundens anmodning om aftaleindgåelse. Indtil Kunden modtager en sådan accept, er Omnicarservice berettiget til at annullere bestillingen helt eller delvist, fx som følge af udsolgte Produkter, pris- eller tekstfejl. Hvis det måtte ske, at Omnicarservice er nødsaget til at annullere Kundens bestilling, vil Kunden snarest muligt blive underrettet herom.

4. Priser, betaling og gebyrer

4.1. Priserne angivet på Platformen og/eller oplyst pr. telefon er i danske kroner og inkl. moms.

4.2. Omnicarservice tager forbehold for prissætnings- og korrekturfejl samt afgiftsændringer. Er en Aftale omfattet af disse forbehold, oplyser Omnicarservice Kunden herom og afventer Kundens godkendelse heraf forinden levering af de(t) aftalte Produkt(er).

4.3. Den estimerede pris samt tidspunktet for Omnicarservices levering af Produkterne er vejledende og kan ændres af Omnicarservice som følge af uforudsete hændelser, herunder afgiftsændringer, trafikale problemer og sygdom. Kunden kontaktes snarest muligt af Omnicarservice i sådanne tilfælde.

4.4. Omnicarservice udsteder faktura til Kunden umiddelbart efter endt levering af Produkterne. Den udstedte faktura forfalder straks til betaling. Fremmed valuta og check modtages kun efter forudgående aftale med og uden omkostninger for Omnicarservice.

4.5. Ved kontantbetaling kan der betales med Dankort, Visa, Visa/Dankort, Visa Electron, Eurocard/Mastercard, MobilePay og kontanter.

4.6. Alle kreditkort, debetkort og MobilePay betalingstransaktioner gennemføres via det sikre betalingssystem ePay A/S, der er godkendt af Bambora Danmark A/S hhv. MobilePay Denmark A/S. Alle kortoplysninger transmitteres krypteret via en SSL (Secure Socket Layer) forbindelse.

5. Udlevering og tilbagelevering af Køretøjet

5.1. Ved Omnicarservices ankomst til den af Kunden oplyste private adresse skal Kunden eller en af Kunden bemyndiget person over 18 år være til stede ved udlevering af Køretøjet til Omnicarservice, herunder overdragelse af bilnøgler, gennemgang af Køretøjet og underskrivelse af ordrebekræftelse. Hvis Køretøjet udleveres uden, at Kunden eller en af Kunden bemyndiget person er til stede, kan Omnicarservice ikke gøres ansvarlig for tyveri eller for eventuelle skader på Køretøjet, medmindre Kunden godtgør, at skaden ikke var til stede på udleveringstidspunktet.

5.2. Tilbagelevering af Køretøjet fra Omnicarservice til Kunden skal ske til Kunden eller en af Kunden bemyndiget person over 18 år eller ved Omnicarservices aflevering af nøgler på et af Kunden anvist sikkert sted (fx i en anvist postkasse eller brevsprække på Kundens privatadresse).

5.3. Hvis Kunden lader en bemyndiget person udlevere og/eller modtage Køretøjet, accepterer Kunden, at den bemyndigede person kan udlevere og modtage Køretøjet på Kundens vegne, herunder gennemgå Køretøjet og underskrive ordreseddel.

6. Forsikring

Omnicarservices medarbejdere er forsikringsdækkede i tilfælde af skader/uheld, der måtte opstå i forbindelse på udførelsen af sine opgaver.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1. Med forbehold for punkt 7.2 begrænses Omnicarservices erstatningsansvar til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, og hvor Omnicarservice har handlet groft uagtsomt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke tilfælde, hvor Omnicarservice har et mere vidtgående ansvar i henhold til gældende ret.

7.2. Omnicarservice hæfter ikke for de genstande, der opbevares i Køretøjet, medmindre de specifikt er overgivet til forvaring hos Omnicarservice. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget af Omnicarservice ved forsæt eller grov uagtsomhed.

7.3. Ved skade forårsaget af Omnicarservice, henviser Omnicarservice reparation af skaden til egne udvalgte reparatører, såfremt Omnicarservice ikke selv kan reparere skaden.

7.4. Ved udbedring af en reklamation, sættes Køretøjet i samme stand som før skaden. Det betyder, at Omnicarservice forbeholder sig retten til at benytte alternative og/eller brugte dele, der er af tilsvarende alder som Køretøjet eller nyere.

7.5. Vælger Kunden at anvende sin egen reparatør til udbedring af en skade forårsaget af Omnicarservice, afholder Omnicarservice omkostningerne til sådanne rimelige reparationer, dog ikke udover et beløb svarende til Omnicarservices egen reparatørs omkostninger for samme udbedring. Omnicarservice er ikke ansvarlig for reparationer foretaget af Kundens egen reparatør, herunder afholdelse af omkostninger til supplerende eller afledte reparationer.

8. Force majeure og hardship

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, som er uden for Omnicarservices kontrol, eller hvor forpligtelsen grundet uforudsete eller udefrakommende begivenheder er blevet usædvanligt byrdefulde for Omnicarservice at opfylde – og som må anskues som force majeure eller hardship – vil Omnicarservices forpligtelser blive suspenderet. Tidsrammen for suspenderingen vil være så længe den akutte situation varer. I sådanne tilfælde vil Kunden kunne opsige Aftalen, hvis situationen vedvarer, eller situationen må antages at ville vare længere end 14 dage. Eksempler omfattet af force majeure og hardship er naturkatastrofer, myndighedspåbud, sygdomsudbrud, sundhedskriser, epidemier, pandemier, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Omnicarservice ikke kan holdes ansvarlig.

9. Fortrydelsesret

9.1. Fortrydelsesret ved køb af Tjenesteydelser

Kunden har ret til at fortryde køb af Tjenesteydelser uden begrundelse senest 14 dage løbende fra datoen for indgåelsen af Aftalen, jf. punkt 3.2 og 3.3.

Hvis Kunden ønsker at få Tjenesteydelsen leveret inden fortrydelsesfristens udløb, kan Kunden give sit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen påbegyndes, og at fristen stopper, når Tjenesteydelsen er fuldt leveret. Det betyder, at Kundens fortrydelsesret udløber, når Tjenesteydelsen er fuldt ud leveret. Kunden bevarer altså sin fortrydelsesret, mens arbejdet pågår.

Fortrydes købet, returneres det betalte beløb, jf. punkt 9.4. Har Kunden givet samtykke til, at arbejdet kan udføres, men ønsker Kunden alligevel at gøre brug af sin fortrydelsesret under arbejdets udførelse, opkræver Omnicarservice rimelig betaling for det arbejde, der allerede er udført.

9.2. Fortrydelsesret ved køb af Varer
Kunden har ret til at fortryde køb af Varer uden begrundelse senest 14 dage efter den dag, Kunden har modtaget Varen.
Kunden skal afsende eller aflevere Varen til Omnicarservice uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har givet meddelelse om fortrydelse. Kunden skal selv afholde omkostningerne til returnering af Varen, og Kunden er ansvarlig for, at Varen er pakket forsvarligt ind.
Kunden hæfter for en eventuel forringelse af Varens værdi, herunder som følge af anden håndtering af Varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå Varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis Varen er brugt herudover, betragtes Varen som brugt, hvorefter Kunden kun får en del eller intet af købesummen retur afhængigt af Varens handelsværdi.
Varen bedes returneret i original emballage. Manglende eller beskadiget original emballage medfører oftest en forringelse af Varens handelsværdi, som kan fratrækkes i Omnicarservices tilbagebetaling til Kunden.
Kunden bærer selv risikoen for Varen, indtil Omnicarservice modtager den. Kunden bør derfor gemme postkvittering samt evt. track and tracenummer.
Visse Varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Hvis Kunden fx skal returnere større Varer, kan Omnicarservices kundeservice være behjælpelig med at finde en fragtmand til at forestå returneringen. Omkostningerne hertil påhviler Kunden. Omnicarservices kundeservice kan kontaktes via kontakt@omnicarservice.dk eller tlf. 7070 7787.
Hvis Kunden ønsker at returnere en Vare, skal Kunden sende Varen til Omnicarservices adresse, jf. punkt 1.1. Omnicarservice modtager ikke pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

9.3. Ved Kundens benyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden meddele beslutning herom i en utvetydig erklæring (fx ved brev eller e-mail). Erklæringen kan sendes via e-mail til kontakt@omnicarservice.dk. Kunden kan også benytte standardfortrydelsesformularen anført nedenfor under Betingelsernes punkt 10, men det er ikke et krav.

9.4. Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 9.1-9.3, refunderer Omnicarservice alle betalinger modtaget fra Kunden uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Omnicarservice har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde Aftalen. Omnicarservice gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i anden form for tilbagebetaling. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

10. Standardfortrydelsesformular

Nedenstående formular kan udfyldes og returneres, hvis Kundens fortrydelsesret gøres gældende:

Til Omnicarservice ApS pr. e-mail til kontakt@omnicarservice.dk:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

11. Beskyttelse af persondata

11.1. I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler Omnicarservice oplysninger om Kunden (fx navn, adresse og tlf.nr.) og om Kundens ordre (fx bestillingsdata og leveringsadresse).

11.2. Kundens personoplysninger behandles som beskrevet i Omnicarservices persondatapolitik. Omnicarservices til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig her.

12. Reklamation

12.1. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på køb af Varer.

12.2. Opdager Kunden en fejl eller mangel ved Tjenesteydelsen eller Varen, skal Omnicarservice snarest muligt og inden for rimelig tid kontaktes og oplyses om, hvori fejlen eller manglen består. Reklamerer Kunden inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid.

12.3. Ved for sen reklamation bortfalder Kundens krav.

13. Diverse

13.1. I forbindelse med levering mv. af Produkterne forbeholder Omnicarservice sin ret til at kommunikere med Kunderne via e-mail, telefon, app-notifikationer, sociale medier samt øvrige kommunikations-apps.

13.2. Forbrugerrettigheder, der er ufravigelige i henhold til gældende ret, påvirkes ikke af Aftalen, herunder Betingelserne.

13.3. Kunden har pligt til at oplyse Omnicarservice om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mail og telefonnumre.

13.4. Hvis en bestemmelse i Betingelserne findes at være helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af Betingelsernes øvrige vilkår.

14. Klager

Ønsker Kunden at klage over Omnicarservice og/eller de leverede Produkter, kan Omnicarservices kundeservice kontaktes via kontakt@omnicarservice.dk eller tlf. 7070 7787. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, har Kunden mulighed for at klage til:

• Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/) eller (e-mail: nh@naeveneshus.dk).

• Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes i forbindelse med indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Kunden kan indgive klagen via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.